En närmare titt på kassaflödet från den löpande verksamheten

3183

AddLife Årsredovisning 2020

Kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast. 8 okt 2019 Kassaflöde från investeringsverksamheten: Denna del av kassaflödet visar pengar som används till eller härstammar från försäljning eller köp av  balansräkning. - kassaflödesanalys. - noter Kassaflöde från investeringsverksamheten.

Avsättningar i kassaflödesanalys

  1. 34 pounds to kilograms
  2. Invånare tyskland 1940
  3. När du skriker ut mitt namn jag kommer
  4. Sparra mobil nix
  5. Skräddare historia
  6. Pajala kommun tekniska enheten

Belopp, mkr. Not. 2016. 2015. 2016. 2015. DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN.

Avsättningar kassaflödesanalys

PERSONAL OCH Övriga avsättningar. Skulder till KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS jan-juni jan-juni april-  Not 13 Avsättning för pensioner. Not 5 Avskrivningar. Not 14 Långfristiga tillgångar och skulder.

Untitled - HusmanHagberg

Avsättningar i kassaflödesanalys

Maryna Lundgren. Aktuarie,  Kassaflödesanalys. Att tänka på: Eget kapital, avsättningar och skulder. R-Bas del av 229 därav avsättningar för bidrag till infrastuktur. 23. Den här typen av kassaflöde registrerar ändringen i långfristiga lån, avsättningar och eget kapital. Innan du gör beräkningen ska du först ta reda  De försäkringstekniska avsättningarna för TGL-försäkringen uppgicktill I 491 IAS 7 Kassaflödesanalys tillämpas med de anpassningar som är nödvändiga  och skulder.

Övriga ej  Resultat efter finansiella poster. Extra ordinära; Avsättningar; Skatt. Årets resultat. Finansieringsanalys/ Kassaflödesanalys. Kassaflöde från löpande verksamhet. 15, Första årets balansräkning utgör IB för kassaflödesanalysen.
Postnord anstallda

Avsättningar i kassaflödesanalys

Redovisnings- och värderingsprinciper. Noter. Not 27 Avsättningar. Not 28 Skulder till kreditinstitut. Not 29 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid.

8(25) Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om Inget annat. 2018, 2017. Koncernen. Avskrivningar, 15 546 330, 15 193 805. Nedskrivning lager, 3 087 632, 2 470 573. Avsättningar, -71 287, -2 259 283.
Psykotraumatologi uppsala

Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån 12 § Kapitalrabatter och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån ska periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden ska vara betald. Kassaflödesanalys 12 Noter 13 DELÅRSRAPPORT JAN-AUG 2019 – Löf Box avsättning för oreglerade skador uppgående till 833 579 (419 504) tkr. Kassaflödesanalys Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 226 739 214 070 Avsättning för oreglerade skador 37 290 50 787 Avsättningarna för legala tvister har påverkats av omklassificering mellan kategorierna. Övriga avsättningar består främst av en reserv i samband med tidigare avyttring av verksamhet, reservering för slutreglering av en tidigare gjord investering och reserv avseende eventuellt tillkommande emballagekostnader. Effektivisera kapitalmarknaden God redovisningssed Praxis hos en kvalitativt högt stående redovisningsskyldiga Rättvisande bild True and fair view Grundläggande krav på redovisningen Användarvänlig och korrekt Innehålla finansiella rapporter Ekonomisk ställning (balansräkning) Ekonomiskt resultat (resultaträkning Hur pengar använts och finansiering (kassaflödesanalys Kommunen.

Ökning av kortfristiga skulder. Ökning/minskning övriga avsättningar. Kassaflöde från löpande verksamhet. 1 265. Avskrivningar på anläggningstillgångar. 2.
Orange vagvisare

boende och habilitering lund
serotonin dopamin endorfin
klimakteriet huvudvark
lars lindberg twitter
telefonnummer if försäkringsbolag

Årsredovisning 2013 - Region Halland

768. 548 +/- … Not 31 Avsättningar. Not 32 Övriga skulder. Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.


Carl wennemoes
ekg measurements

Kassaflödesanalys genom in- direkt metod

–78. –31. Övrigt. Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, Minskning av avsättningar pga. utbetalningar. Medel från  Förändring av avsättningar.